Szukaj

Regulamin sklepu internetowego BZ Tech

Właścicielem sklepu www.bztech.pl jest firma
BZ Tech Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 12
Ciasna 42-793
NIP: 5751896353
REGON: 380862282
Numer KRS: 0000742385

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT/KUPUJACY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.bztech.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – firma BZ Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Ciasnej, ul. Wrzosowa 12 42-793 Ciasna. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5751896353, REGON 380862282, adres mailowy info@bztech.pl, numer telefonu 737 897 829 (opłata za połączenie wg cennika właściwego operatora).
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA – firma BZ Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Ciasnej, ul. Wrzosowa 12, 42-793 Ciasna. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5751896353 , REGON 380862282, adres mailowy info@bztech.pl, numer telefonu 737 897 829 (opłata za połączenie wg cennika właściwego operatora).
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
2.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
- Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres email oraz hasło.
2.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
2.5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
b) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Czas i koszty dostawy.
3.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
a) W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:
- imię
- nazwisko
- adres (miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy)
- numer telefonu kontaktowego
- nazwę, model oraz ilość zamawianego produktu
- sposób dostawy
- formę płatności.
3.4. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola Zamawiam.
3.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
3.6. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
3.7. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
a) Sklep internetowy działa całą dobę we wszystkie dni tygodnia, w tym czasie można składać zamówienia.
b) Realizacja zamówień następuje w terminie 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia wysyłki za pobraniem. Sklep internetowy poinformuje kupującego, jeśli nastąpi zmiana terminu związana z uzupełnieniem stanu magazynowego w ciągu 24 godzin, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki koszty pokrywa Klient.
c) Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w uzasadnionych przypadkach gdy zachodzą przesłanki braku możliwości realizacji zamówienia lub zostanie popełniony błąd w cenie produktu.
d) Sklep internetowy akceptuje następujące sposoby zapłaty: przelew bankowy - przedpłata lub przesyłka za pobraniem firmą kurierską lub Pocztą Polską, wybór dokonuje kupujący w momencie składania zamówienia wg procedury sklepu czyli wypełniając formularz dostawy. 
e) Sklep internetowy wyraża zgodę na wysyłkę zakupionego towaru za granicę wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym kosztów i warunków dostawy.
f) Wpłaty pieniężne za zakupiony towar są przyjmowane na konto bankowe mBank 48 1140 2004 0000 3202 7787 6562
g) Sklep internetowy oczekuje na wpłatę 7 dni (chyba że Klient uzgodni osobiście datę wpłaty), po tym okresie zamówienie jest automatycznie anulowane.
h) Sklep realizuje zamówienia z dostępnych na stanie produktów w terminie jak wyżej, w przypadku długotrwałego braku produktu sklep internetowy skoryguje zamówienie i zrealizuje je częściowo lub anuluje.
i) Wysyłka towarów następuje w ciągu 24 godzin roboczych od daty zaksięgowania na koncie wpłaty od kupującego lub informacji o pobraniu przy uwzględnieniu dostępności produktów (w przypadku chwilowego braku produktu na stanie może nastąpić zmiana tego terminu, o której kupujący zostanie poinformowany).
j) Terminy realizacji zamówień na towary sprowadzane z zagranicy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu (realizacja zamówienia u producenta, transport oraz operacje bankowe), o których to jest informowany klient na bieżąco.
k) Po przyjęciu zamówienia do realizacji (w sklepie status "Przyjęte do realizacji") nie ma możliwości anulowania zamówienia oraz zmiany parametrów towaru na inny.
l) Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
m) Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

4. DOSTAWA
4.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie ustalonym z Klientem. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierska, a także za uszkodzenia przesyłek powstałe z winy firmy kurierskiej. Przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera, ewentualne reklamację będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody podpisanej przez dostawcę i odbiorcę. O w/w fakcie klient zawiadamia sklep.
4.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta
4.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep internetowy nie odpowiada za błędy powstałe w wyniku podania nieprawidłowych danych osobowych kupującego powodujące brak realizacji zamówienia. Klient zobowiązany jest ponieść ponownie koszty wysyłki, jeżeli podał nieprawidłowe dane osobowe np. błędny adres do wysyłki lub nie odebrał paczki np. wyjechał .Adres do wysyłki kupujący wpisuje wyłącznie w formularzu dostawy.
4.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie sklepu internetowego w zakładce Czas i koszty dostawy.

5. PŁATNOŚĆ
5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: za pobraniem, przelewem bankowym. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPay (dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu/regulamin oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia).

6. ZWROTY
6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Ponadto w składzie ilościowym i jakościowym takim jak otrzymał, z wyłączeniem zdania drugiego. Zakupiony towar powinien zostać odesłany wraz z wszelkimi elementami składowymi tj. dołączonymi częściami, instrukcjami, akcesoriami oraz oryginalnym opakowaniem, nawet jeśli zostało ono uszkodzone w ramach wykonywania czynności zwykłego zarządu. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa towar należy odesłać na własny koszt na adres firmy BZ Tech Sp. z o.o. , ul. Wrzosowa 12, 42-793 Ciasna, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta, na jaki sklep BZ Tech Sp. z o.o. ma zwrócić należność. Po dokonaniu niezbędnej weryfikacji ww. warunków sklep dokonuje w ciągu 7 dni zwrotu pieniędzy na podane konto. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej. Powyższe prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej na odległość i ma zastosowanie wyłącznie przy sprzedaży osobom fizycznym, które dokonują zakupów nie związanych z zawodową działalnością gospodarczą. W przypadku zwrotu towaru należy dołączyć pisemne odstąpienia od umowy oraz kompletne dane adresowe, login, nr zamówienia oraz dowód zakupu (F-vat lub paragon).
6.2. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości możliwe jest dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia przesyłki, a w przypadku paczki za pobraniem po uiszczeniu zapłaty za towar kurierowi. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy w obecności kuriera sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół szkody. Jeden z nich powinien zostać u Klienta. Druk właściwy do tego celu powinien posiadać kurier, w przeciwnym razie należy odręcznie spisać oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania, gdzie zawarte będą również: data oraz podpisy Klienta i kuriera. Protokół szkody jest ważnym dowodem w procesie reklamacji, jednakże nie jest on elementem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.
6.3. W przypadku towarów sprzedawanych na zamówienie Klienta - nie ma możliwości zwrotu towaru.
6.4. W przypadku zamawiania felg, które nie są dedykowane do danego modelu samochodu, proszę się upewnić czy będą pasować do Państwa samochodu - za źle zamówiony towar nie odpowiada Sklep.
6.5. Towar typu kute korbowody oraz inne części przeznaczone motorsportu nie podlegają zwrotowi ponieważ są na zamówienie pod klienta: Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
6.6. Obowiązkiem kupującego jest zapoznanie się z przepisami użytkowania/dopuszczenia danego produktu na terenie kraju, w którym będzie tego używać.
6.7. Towar na zamówienie nie podlega zwrotowi, ponieważ jest pod zamówienie indywidualne Klienta.
6.8. Za źle podane dane teleadresowe przy zamówieniu nie odpowiada Sklep.
6.9. Zwrot środków za zamówienie obywa się do 14 dni roboczych. Za czas operacji bankowych Sklep nie ponosi odpowiedzialności. 
6.10. W przypadku opłacenia zamówienia poprzez przelew natychmiastowy, zwrot jest pomniejszony po przez prowizję serwisu w wysokości 1,5% wartości kwoty zamówienia.
6.11. W przypadku nieodebrania pobrania przez kupującego, zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotności przesyłki za pobraniem, według tabeli wysyłki kurierskiej Sklepu.
6.12. Zaliczka kupującego przekazana na realizację zamówienia nie podlega zwrotowi oraz nie można jej wycofać w trakcie realizacji zamówienia.
6.13. Jeżeli towar wysłany do pomiarów oraz przymierzenia zostanie uszkodzony zaliczka przepada.
6.14. Proszę zachować oryginalne pudełko! Jest wymagane przy większości reklamacji.
6.15. Zamawiając felgi lub pytając o konfigurację prosimy o podanie wszystkich danych samochodu, łącznie z wersją oraz to czy samochodu jest seryjny czy modyfikowany. Za brak tych informacji i późniejszym braku kompatybilności Sklep nie bierze odpowiedzialności.
6.16. W odniesieniu do części, akcesoriów i podzespołów przeznaczonych do użytku sportowego Sprzedawca zastrzega, iż nie są one przeznaczone do użytkowania w warunkach ruchu drogowego. W odniesieniu do takich części, akcesoriów i podzespołów Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi. Takie części, akcesoria i podzespoły nie są także towarami konsumpcyjnymi w rozumieniu właściwych przepisów jako przedmioty zgodnie ze swym przeznaczeniem nie przeznaczone do użytku innego niż sportowy.

7. REKLAMACJE
7.1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.bztech.pl są objęte 2-letnią gwarancją producenta na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
7.2 W razie stwierdzenia wady produktu należy go odesłać na adres Sklepu wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym.
7.3. W ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sklep ustosunkuje się do niego pisemnie.
7.4. Produkt wadliwy odsyłany jest do producenta, który jako gwarant decyduje o zasadności roszczeń.
7.5. Jeżeli producent uzna roszczenie reklamacyjne, uszkodzony produkt niezwłocznie wymieniany jest na nowy lub zwracana jest jego cena łącznie z kosztami wysyłki.
7.6. Sklep www.bztech.pl dokłada wszelkich starań, aby zgłoszenia reklamacyjne były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a zasadne roszczenia spełnione w możliwie najkrótszym terminie.
7.7. Reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie sklepu internetowego. Różnice te mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
7.8. Reklamacje towaru, który zaraz po rozpakowaniu okaże się uszkodzony - NIE są pozytywnie rozpatrywane przez firmę kurierską, jeśli kupujący nie sporządził przy odbiorze paczki protokołu uszkodzenia przesyłki! PAMIĘTAJ - SPRAWDŹ TOWAR W OBECNOŚCI KURIERA.
7.9. W odniesieniu do części, akcesoriów i podzespołów przeznaczonych do użytku sportowego Sprzedawca zastrzega, iż nie są one przeznaczone do użytkowania w warunkach ruchu drogowego. W odniesieniu do takich części, akcesoriów i podzespołów Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi. Takie części, akcesoria i podzespoły nie są także towarami konsumpcyjnymi w rozumieniu właściwych przepisów jako przedmioty zgodnie ze swym przeznaczeniem nie przeznaczone do użytku innego niż sportowy.
7.10. Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7.11. Felgi typu Blank są wykonywane pod zamówienie klienta i nie podlegają zwrotom.
7.12. Firma BZ Tech Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za trafność dobru parametrów felg podajemy jedynie sugestię producenta.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
8.1. Składając zamówienie w sklepie www.bztech.pl Kupujący zgadza się na przechowywanie swoich danych osobowych i ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, ewentualnej reklamacji lub wymiany towaru.
8.2. Kupujący uprawniony jest do wglądu do swoich danych osobowych, dokonywać ich edycji lub zażądać zaprzestania ich wykorzystywania i ich usunięcia.
8.3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) przechowywane dane nie będą przekazywane przez sklep innym podmiotom w żadnej formie z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, wymiany lub roszczenia gwarancyjnego oraz sytuacjach, kiedy towar wysyłany jest bezpośrednio od producenta do Kupującego z pominięciem sklepu www.bztech.pl
8.4. Więcej informacji o Polityce prywatności można znaleźć w zakładce Polityka prywatności

9. INFORMACJE KOŃCOWE
9.1. Produkty oferowane w sklepie www.bztech.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, i zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
9.2. Towary oferowane w sklepie objęte są gwarancją producenta.
9.3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
9.4. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
9.5. Kwestie nieuregulowane w zasadach użytkowania sklepu www.bztech.pl regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. PRZERWY TECHNICZNE
10.1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
10.2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sklep internetowy zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. W przypadku wymiany należy uwzględnić i przekazać pieniądze na koszt przesyłki oraz wskazać, na jaki towar ma zostać wymienione zamówienie. Należy również podać dane adresowe, nr zamówienia, login, nazwy towarów.
11.2. W przypadku zwrotu lub wymiany radzimy skorzystać z formularza zwrotu i wymiany - dostępnych na stronie naszego Sklepu.

12. KUPUJĄC W NASZYM SKLEPIE LUB MAILOWO AKCEPTUJESZ NASZE WARUNKI I REGULAMIN!

13. Niniejszy regulamin może ulec zmianie bez uprzedzenia. Aktualny stan regulaminu: 12.04.2021r.